• ماهیت علم و فلسفه تاریخ  در آموزش تاریخ
 •   آراء و اندیشه‌‌های اندیشمندان ایرانی- اسلامی در حوزه تاریخ و اهمیت آن
 •  تربیت شهروندی و آموزش تاریخ
 • الگوهای نوین تدریس، نظام ارزشیابی، طراحی آموزشی و واحد یادگیری در آموزش تاریخ
 •   نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه حرفه‌ای معلمان(مدرسان) تاریخ
 • نقش کارورزی و کارآموزی در توسعه حرفه‌ای مرتبط با آموزش تاریخ
 • اسناد بالا دستی و آموزش تاریخ
 •  نقش پژوهش‌های معلم محور در توسعه حرفه‌ای مرتبط با آموزش تاریخ
 • الگوهای جهانی برای آموزش محتوا در آموزش تاریخ
 •  نقش نهادها، موسسات، رسانه‌ها و محیط‌های رسمی و غیر رسمی در آموزش تاریخ
 • آسیب شناسی آموزش تاریخ در آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها
 • تدریس مشترک در آموزش تاریخ
 • تجربه‌های زیسته در آموزش تاریخ
 • هویت(ملی، محلی) و آموزش تاریخ
 • تحولات روش شناسی در آموزش تاریخ
 • نقش مطالعات بین رشته‌ای در آموزش تاریخ