• ایجاد فرصت برای نظرورزی و تعامل علمی میان صاحب­نظران و به اشتراک‌گذاری دانش آموزش تاریخ
  • ایجاد فرصت برای تأمین و تولید دانش آموزش تاریخ
  • زمینه ­سازی برای جلب‌توجه جامعة علمی به‌ضرورت تولید و اشاعة دانش ­آموزش تاریخ
  • ایجاد فرصت برای رشد و بالندگی حرفه ­ای مدرسان و اعضای هیئت‌علمی در زمینة آموزش تاریخ
  • ارتقاء علمی، افزایش انگیزه و القاء ایده­ های جدید به افراد
  • تقویت ارتباط دانشگاه و نیازهای جامعه