رئیس همایش
دکتر علی آقایی جودکی
رئیس همایش
سرپرست پرست مدیریت امورپردیسهای استان لرستان
پست الکترونیکی: aghaeiali46 [at] gmail.com
تلفن: 09163679302
دکتر فضل اله فولادی
دبیر کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: foolady_1387 [at] yahoo.com
تلفن: 09163612713
کمیته اجرایی
دکتر حسن جعفری
دبیر اجرایی
مسئول پژوهش دانشگاه فرهنگیان استان لرستان
پست الکترونیکی: h.jafari2021 [at] gmail.com
تلفن: 09163691510
عضو کمیته ی علمی
دکتر محسن رحمتی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: rahmati.mo [at] lu.ac.ir
علی عزیزیان
عضو کمیته علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: aliazizian52 [at] gmail.com
تلفن: 09163608781
دکتر شجاع عربان
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: shoja1350 [at] yahoo.com
تلفن: 09163673643
دکتر امیر آهنگران
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: amir.ahangaran [at] yahoo.com
دکتر محمدرضا روزبهانی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان تهران
پست الکترونیکی: rozbahany12 [at] yahoo.com
تلفن: 09163994684
دکتر کورش فتحی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان استان البرز
پست الکترونیکی: k.fathi [at] cfu.ac.ir
تلفن: 09126307257
دکتر مهتاب چنگایی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: mch192 [at] yahoo.com
تلفن: 09163693752
دکتر مسلم قبادیان
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: mghobadiyan [at] yahoo.com
تلفن: 09166671058
دکتر هادی یعقوب زاده
عضو کمیته ی علمی
استادیار دانشگاه هنر تهران
پست الکترونیکی: yaghoubzadeh [at] art.ac.ir
تلفن: 09120771126
دکتر زهیر صیامیان گرجی
عضو کمیته ی علمی
استادیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی تهران
پست الکترونیکی: zohairsiamian [at] yahoo.com
دکتر توران طولابی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: toolabi.t [at] lu.ac.ir
دکتر کمال الدین طباطبایی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان خوزستان
پست الکترونیکی: taba.kamaledin [at] gmail.com
تلفن: 09163069637
دکتر رحیم کاویانی
عضو کمیته علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان شاهرود
پست الکترونیکی: pooyakaviani [at] gmail.com
تلفن: 09121733506
دکتر مجتبی گراوند
عضو کمیته علمی
دانشیار دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: garavand25 [at] yahoo.com
دکتر سهم الدین خزائی
عوض کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: sahmedin.kh [at] gmail.com
دکتر شهرام رهنما
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه لرستان
پست الکترونیکی: shahram150 [at] gmail.com
تلفن: 09125950545
دکتر شهرام غلامی
عضو کمیته ی علمی
هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان لرستان
پست الکترونیکی: shahramgholami1975 [at] gmail.com
تلفن: 09183382386