حمایت کنندگان اصلی
دانشگاه فرهنگیان
دانشگاه فرهنگیان
اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان
اداره کل آموزش وپرورش استان لرستان
دانشگاه لرستان
دانشگاه لرستان
دانشگاه پیام نور استان لرستان
دانشگاه پیام نور استان لرستان
انجمن ایرانی تاریخ
انجمن ایرانی تاریخ
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان لرستان
اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان لرستان
civilica
civilica
اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان لرستان
اداره کل میراث فرهنگی وگردشگری استان لرستان
جهاد دانشگاهی واحد لرستان
جهاد دانشگاهی واحد لرستان
دانشگاه جامع علمی کاربردی استان لرستان
دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان لرستان