ثبت نام در سایت
1398-10-16
ثبت نام در سایت

بدین وسیله از کلیه علاقه مندان به شرکت در «دومین همایش ملی آموزش تاریخ» تقاضا می شود در سایت همایش ثبت نام نمایند. شایان ذکر است که  فقط برای افرادی که در سایت ثبت نام نمایند دعوتنامه و گواهی صادر خواهد شد.