ارسال مقالات پذیرفته شده
1399-06-17
ارسال مقالات پذیرفته شده

به اطلاع می رساند افرادی که مقالاتشان مشروط پذیرفته شده اند ،فقط تا 31 شهریور فرصت دارند مقاله اصلاح شده خود را ارسال نمایند.درغیر این صورت به منزله انصراف محسوب می شود.